Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
09/2017/QH14 19/06/20172017 Luật, pháp lệnh

Luật du lịch năm 2017

06/2017/TT-BVHTTDL 15/12/20172017 Thông tư

Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

 

88/2008/TT-BVHTTDL 30/12/20082008 Thông tư

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.

WordPress Video Lightbox Plugin