TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TÂY NINH


Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh với tên viết tắt là TPIC Tây Ninh (Tay Ninh Tourism Promotion Information Center) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập theo quyết định số 3228/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Trung tâm có chức năng tham mưu tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực về du lịch như: nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chiến lược xúc tiến du lịch, quảng bá du lịch đã được phê duyệt, thực hiện các dịch vụ về thông tin tư vấn du lịch, đào tạo bồi dưỡng về du lịch, tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong công tác tuyên truyền quảng bá về tiềm năng du lịch tỉnh Tây Ninh trong và ngoài nước; triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh; đồng thời thực hiện việc hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh.

  • Ban giám đốc Trung tâm:

Ông Trần Quốc Thịnh – Giám đốc

Ông Lâm Thành Hưng – Phó Giám đốc

Ông Phan Đông Hùng – Phó Giám đốc

  • Các Phòng chuyên môn:

Phòng Hành chính Tổng hợp 

Phòng Xúc tiến du lịch

Phòng Thông tin tư vấn du lịch

  • Liên hệ:

Số điện thoại: 0276 3922 747

Email: tpictayninh@gmail.com

Website: http://tayninhdulich.vn/

Địa chỉ: Số 281 – 283 đường Cách mạng tháng 8, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh.

Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh

 

Tổng kết hoạt động Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch năm 2018:

WordPress Video Lightbox Plugin