Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
147/QĐ-TTg 22/01/2020 Quyết định

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

 

1066/QĐ-BVHTTDL 28/03/2018 Quyết định

Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch

718/QĐ-BVHTTDL 02/03/20172017 Quyết định

Quyết định về việc ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch

646/QĐ-BVHTTDL 26/03/20182018 Quyết định

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/1/2018

168/2017/NĐ-CP 31/12/20172017 Nghị định

Quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch

103/NQ-CP 06/10/20172017 Nghị quyết

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của bộ chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

34/2018/TT-BTC 30/03/20182018 Thông tư

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

33/2018/TT-BTC 30/03/20182018 Thông tư

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

26/2014/TT-BVHTTDL 31/12/20142014 Thông tư

Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép.

42/2017/TT-BGTVT 15/11/20172017 Thông tư

Quy định của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

WordPress Video Lightbox Plugin